DEMOSZENEN
2020

FILM-ABSOLVENTEN 2020

Schaut euch hier die Demoszenen unserer Film-Absolvent*innen 2020 an...

Joshua Arndt

Joshua Arndt

Szene 1
Szene 2
Jascha Casper Bauer

Jascha Caspar Bauer

Szene 1
Szene 2
Jamila Boukhers

Jamila Boukhers

Szene 1
Szene 2
Domenic Christian

Domenic Christian

Szene 1
Szene 2
Lennard Crowell

Lennard Crowell

Szene 1
Szene 2
Cheyenne Demont

Cheyenne Demont

Szene 1
Szene 2
Amina Gaede

Amina Gaede

Szene 1
Szene 2
Vera Heriter

Vera Héritier

Szene 1
Szene 2
Rene Pascal Hirschmann

René Pascal Hirschmann

Szene 1
Szene 2
Adrian Maier

Adrian Maier

Szene 1
Szene 2
Sophie Manus

Sophie Manus

Szene 1
Szene 2
Milos Milovanovic

Milos Milovanovic

Szene 1
Szene 2
Leandra Ohle

Leandra Ohle

Szene 1
Szene 2
Niklas Pohns

Niklas Pohns

Szene 1
Szene 2
Johanna Schmid

Johanna Schmid

Szene 1
Szene 2
Aaron Schridde

Aaron Schridde

Szene 1
Szene 2
Denise Teise

Denise Teise

Szene 1
Szene 2
Vincent van der Klugt

Vincent van der Klugt

Szene 1
Szene 2
Ric Wersig

Ric Wersig

Szene 1
Szene 2

Newsletter

Um dich beim Newsletter anzumelden, musst du die Cookies akzeptieren.

Cookie Einstellungen öffnen